MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2017   ESPI Nr 41/2017 z 28.11.2017

Raport Bieżący ESPI 41/2017

Temat:
Podpisanie umowy znaczącej
Treść:
Zarząd Mega Sonic S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 28 listopada 2017 r. ECDF S.A., w której Emitent posiada 80% akcji, podpisała - jako lider Konsorcjum, którego członkiem jest jednocześnie Mega Sonic - z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę, uznaną przez Zarząd Spółki za znaczącą. Umowa obowiązuje w okresie od 28 listopada b.r. do 31 grudnia 2028 roku. Jej przedmiotem jest wdrożenie i zarządzanie instrumentami finansowymi Pożyczka Inwestycyjna oraz Pożyczka Profilowana, z których udzielane będą Jednostkowe Pożyczki dla Ostatecznych Odbiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie woj. pomorskiego, na warunkach de minimis oraz na warunkach rynkowych, zabezpieczone standardowo. Wartość umowy to PLN 37.000.000,- a jej zabezpieczeniem, jakie wnosi Konsorcjum, jest weksel in blanco z deklaracją wekslową oraz pełnomocnictwa do rachunków bankowych.
Powyższy fakt stanowi element realizacji długofalowej strategii rozwoju Emitenta opracowanej i opublikowanej w 2015 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Marcin Długołęcki
Prezes Zarządu