MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2017   ESPI Nr 40/2017 z 24.11.2017

Raport Bieżący ESPI 40/2017

Temat:
Podpisanie umów znaczących
Treść:
Zarząd Mega Sonic S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 24 listopada 2017 r. ECDF S.A., w której Emitent posiada 80% akcji, podpisała - jako lider Konsorcjum, którego członkiem jest jednocześnie Mega Sonic - z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dwie umowy, uznane przez Zarząd Spółki za znaczące. Umowy obowiązują w okresie od 24 listopada b.r. do 31 grudnia 2031 r. Ich przedmiotem jest wdrożenie i zarządzanie Instrumentem Mała Pożyczka i Duża Pożyczka, z których udzielane będą Jednostkowe Pożyczki dla Ostatecznych Odbiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie woj. lubuskiego, na warunkach de minimis oraz na warunkach rynkowych zabezpieczonych standardowo. Łączna wartość obu umów to PLN 16.000.000,- a ich zabezpieczeniem, jakie wnosi Konsorcjum, są: weksle in blanco wraz deklaracjami wekslowymi oraz pełnomocnictwa do rachunków bankowych.
Powyższy fakt stanowi element realizacji długofalowej strategii rozwoju Emitenta opracowanej i opublikowanej w 2015 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Marcin Długołęcki
Prezes Zarządu