MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2017   ESPI Nr 37/2017 z 10.11.2017

Raport Bieżący ESPI 37/2017

Tytuł:
Podpisanie umowy znaczącej

Treść raportu:
Zarząd Mega Sonic S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 10 listopada 2017 r. ECDF S.A., w której Emitent posiada 80% akcji, podpisała - jako lider Konsorcjum, którego członkiem jest jednocześnie Mega Sonic - z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę, uznaną przez Zarząd Spółki za znaczącą. Umowa obowiązuje w okresie od 10 listopada b.r. do 31 grudnia 2026 roku. Jej przedmiotem jest wdrożenie i zarządzanie instrumentem finansowym Pożyczka na Rozwój Turystyki, z którego udzielane będą Jednostkowe Pożyczki dla Ostatecznych Odbiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie woj. podlaskiego. Pożyczki będą zabezpieczone standardowo, oprocentowane na warunkach rynkowych oraz na zasadach de minimis. Wartość umowy to PLN 10.000.000,- a jej zabezpieczeniem jest weksel in blanco z deklaracją wekslową oraz pełnomocnictwa do rachunków bankowych.
Powyższy fakt stanowi element realizacji długofalowej strategii rozwoju Emitenta opracowanej i opublikowanej w 2015 r.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Marcin Długołęcki
Prezes Zarządu