MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2017   EBI Nr 43/2017 z 07.11.2017

Raport Bieżący EBI 43/2017

Tytuł:
Przydział obligacji serii C6

Treść:
Zarząd Mega Sonic Spółka Akcyjna („Emitent” lub „Spółka”), niniejszym informuje iż w dniu dzisiejszym dokonał przydziału obligacji serii C6 (dalej: „Obligacje”), których subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki z dnia 30 października 2017 roku w sprawie emisji obligacji serii C6.
Na podstawie uchwały w sprawie przydziału obligacji serii C6, Zarząd Spółki dokonał przydziału łącznie 500 szt. (słownie: pięćset) Obligacji serii C6, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych). Obligacje serii C6 są obligacjami 6 - miesięcznymi, zabezpieczonymi. Obligatariuszom będzie wypłacany miesięcznie kupon w stałej wysokości równej 5,75% w skali roku.
Termin wykupu Obligacji serii C6 przypada na dzień 07 maja 2018 roku. Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Marcin Długołęcki
Prezes Zarządu