MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2017   EBI Nr 40/2017 z 16.10.2017

Raport Bieżący EBI 40/2017

Tytuł:

Niedojście do skutku emisji obligacji serii B6

Treść:

Zarząd spółki Mega Sonic S.A. (Emitent, Spółka) w nawiązaniu do przekazanych w raporcie EBI nr 37/2017 z dnia 21.09.2017 roku informacji o emisji zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B6 na podstawie uchwały Zarządu nr 1 z dnia 16 października 2017 roku, informuje, iż emisja obligacji serii B6 nie doszła do skutku.
Niedojście emisji do skutku spowodowane było nieprzekroczeniem minimalnego progu emisji określonego przez Zarząd Emitenta w Warunkach Emisji Obligacji serii B6.

Podstawa Prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Marcin Długołęcki
Prezes Zarządu