MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2017   EBI Nr 38/2017 z 02.10.2017

Raport Bieżący EBI 38/2017

Tytuł:

Przydział obligacji serii G

Treść:

Zarząd Mega Sonic Spółka Akcyjna („Emitent” lub „Spółka”), niniejszym informuje iż w dniu dzisiejszym dokonał przydziału obligacji serii G (dalej: „Obligacje”), których subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie emisji obligacji serii G.

Na podstawie uchwały w sprawie przydziału obligacji serii G, Zarząd Spółki dokonał przydziału łącznie 938 szt. (słownie: dziewięćset trzydzieści osiem) Obligacji serii G, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 938.000 zł (dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy złotych). Obligacje serii G są obligacjami 12 - miesięcznymi, zabezpieczonymi. Obligatariuszom będzie wypłacany kwartalnie kupon w stałej wysokości równej 7% w skali roku.

Termin wykupu Obligacji serii G przypada na dzień 29 września 2018 roku. Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Marcin Długołęcki

Prezes Zarządu