MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2017   EBI Nr 32/2017 z 01.08.2017

Raport Bieżący EBI 32/2017

Tytuł:

Przydział obligacji serii F

Treść:

Zarząd Mega Sonic Spółka Akcyjna („Emitent” lub „Spółka”), niniejszym informuje iż w dniu dzisiejszym dokonał przydziału obligacji serii F (dalej: „Obligacje”), których subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie emisji obligacji serii F.

Na podstawie uchwały w sprawie przydziału obligacji serii F, Zarząd Spółki dokonał przydziału łącznie 1.350 (słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt) Obligacji serii F, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 1.350.000 zł (jeden miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). Obligacje serii F są obligacjami 12 - miesięcznymi, zabezpieczonymi. Obligatariuszom będzie wypłacany kwartalnie kupon w stałej wysokości równej 7% w skali roku.

Termin wykupu Obligacji serii F przypada na dzień 20 lipca 2018 roku. Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Marcin Długołęcki
Prezes Zarządu