MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2017   ESPI Nr 15/2017 z 28.07.2017

Raport Bieżący ESPI nr 15/2017

Tytuł:

Nabycie udziałów w ARBORETUM Grupa Sukcesyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Treść raportu:

Zarząd Mega Sonic S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 28 lipca 2017 r. podpisana została umowa nabycia przez Spółkę 51 (słownie: pięćdziesiąt jeden) udziałów w ARBORETUM Grupa Sukcesyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za łączną kwotę PLN 210.000,00 (słownie: dwieście dziesięć tysięcy). O sfinalizowaniu transakcji w postaci dokonanej płatności Emitent poinformuje odrębnym raportem. Udziały będące przedmiotem transakcji stanowią łącznie 50,5% wszystkich udziałów ARBORETUM i upoważnią Emitenta do oddania 50,5% głosów na Zgromadzeniu Wspólników tego podmiotu. Zakup ten dokonany zostaje w ramach realizacji Strategii rozwoju Spółki opublikowanej w 2015 r.
Na dokonanie zakupu Zarząd uzyskał zgodę Rady Nadzorczej Mega Sonic S.A.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Marcin Długołęcki
Prezes Zarządu