MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2017   ESPI Nr 13/2017 z 21.07.2017

Raport Bieżący ESPI nr 13/2017

Tytuł:
Nabycie  akcji  ECDF S.A  z  siedzibą w Poznaniu

Podstawa prawna:    Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Treść raportu:

Zarząd Mega Sonic S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 21 lipca 2017 r. podpisana została umowa pośrednictwa w nabyciu przez Spółkę 80.000 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, zwykłych  spółki ECDF S.A. w cenie 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt) za sztukę. Łączna wartość transakcji wynosi 12.000.000,00 zł. (słownie: dwanaście milionów złotych). O sfinalizowaniu transakcji w postaci dokonanej płatności Emitent poinformuje odrębnym raportem. Akcje będące przedmiotem transakcji stanowią łącznie 80% wszystkich akcji ECDF S.A. i upoważnią Emitenta do oddania 80% głosów na WZ tego podmiotu. Zakup ten dokonany zostaje w ramach konsekwentnej realizacji Strategii rozwoju Spółki opublikowanej w 2015 r.    Na dokonanie zakupu Zarząd uzyskał zgodę Rady Nadzorczej Mega Sonic S.A.

 

Marcin Długołęcki    
Prezes Zarządu