MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2017   EBI Nr 27/2017 z 11.07.2017

Raport Bieżący EBI nr 27/2017

Temat:

Przydział obligacji serii F2

Treść:

Zarząd Mega Sonic Spółka Akcyjna („Emitent” lub „Spółka”), niniejszym informuje iż w dniu dzisiejszym dokonał przydziału obligacji serii F2 (dalej: „Obligacje”), których subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki z dnia 03 lipca 2017 roku w sprawie emisji obligacji serii F2.

Na podstawie uchwały w sprawie przydziału obligacji serii F2, Zarząd Spółki dokonał przydziału łącznie 2.000 (słownie: dwa tysiące) Obligacji serii F2, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 2.000.000 zł (dwa miliony złotych). Obligacje serii F2 są obligacjami dziewięciomiesięcznymi, zabezpieczonymi. Obligatariuszom będzie wypłacany miesięcznie kupon w stałej wysokości równej 6% w skali roku.

Termin wykupu Obligacji serii F2 przypada na dzień 09 kwietnia 2018 roku. Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Marcin Długołęcki

Prezes Zarządu