MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2017   EBI Nr 25/2017 z 03.07.2017

Raport Bieżący EBI nr 25/2017

Tytuł:

Przydział obligacji serii E

Treść:

Zarząd Mega Sonic Spółka Akcyjna („Emitent” lub „Spółka”), niniejszym informuje iż w dniu dzisiejszym dokonał przydziału obligacji serii E (dalej: „Obligacje”), których subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie emisji obligacji serii E.

Na podstawie uchwały w sprawie przydziału obligacji serii E, Zarząd Spółki dokonał przydziału łącznie 1.895 (słownie: jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt pięć) Obligacji serii E, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 1.895.000 zł (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Obligacje serii E są obligacjami rocznymi, zabezpieczonymi. Obligatariuszom będzie wypłacany miesięcznie kupon w stałej wysokości równej 7% w skali roku.

Termin wykupu Obligacji serii E przypada na dzień 29 czerwca 2018 roku. Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Marcin  Długołęcki 
Prezes Zarządu