MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2017   ESPI Nr 10/2017 z 13.06.2017

Raport Bieżący ESPI nr 10/2017

Tytuł:

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji 

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 13 czerwca 2017 roku otrzymał Zawiadomienie  od  p. Anety Długołęckiej o zmniejszeniu o 1% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta o następującej treści:

Na podstawie art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym informuję, że w wyniku zbycia  w dniu 10 maja 2017 r. 8.240 akcji uprzywilejowanych, imiennych serii A oraz w dniu 10 czerwca 2017 r. 8.240 akcji uprzywilejowanych, imiennych serii A Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie mój udział w ogólnej liczbie głosów w spółce MEGA SONIC S.A. obniżył się łącznie o ponad 1%.

1)   Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

10 maja 2017 r.-  zbycie 8.240 akcji imiennych, uprzywilejowanych  serii A MEGA SONIC S.A.; 10 czerwca 2017 r. – zbycie 8.240 akcji imiennych, uprzywilejowanych  serii A MEGA SONIC S.A.;

2)   Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:

773.520 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 32,03% w kapitale zakładowym i uprawiających do 1.547.040 głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 48,27% ogólnej liczby głosów.

3)   Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:

      757.040 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 31,34% w kapitale zakładowym i uprawniających do 1.514.080 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 47,24% ogólnej liczby głosów.

4)    (uchylony)

5)    Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: brak takich podmiotów.

6)    Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c: brak takich podmiotów.

7)   Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:   brak takich głosów.

8)  Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:  brak takich głosów.

9)   Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 7 i 8 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów: 1.547.040 głosów na Walnym Zgromadzeniu, które stanowią 48,27% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Marcin  Długołęcki  
Prezes Zarządu