MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2017   EBI Nr 20/2017 z 09.06.2017

Raport Bieżący EBI nr 20/2017

Tytuł:

Rozwiązanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

Treść: 

W nawiązaniu do raportu bieżącego 6/2017 „Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych” Zarząd Mega Sonic S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że dnia 9 czerwca 2017 r. dotarł do Spółki podpisany egzemplarz Porozumienia rozwiązującego, za zgoda stron, ze skutkiem na 08 czerwca 2017 r., umowę z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego Emitenta. Zaistniała sytuacja spowodowana była niemożnością przekazania audytorowi w terminie kompletu wymaganych przez niego dokumentów.

Spółka informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta wydała zgodę na rozwiązanie w. w. umowy oraz dokonała niezwłocznego wyboru audytora, który zbada sprawozdanie roczne Emitenta za rok 2016.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt.12 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Marcin Długołęcki

Prezes Zarządu