MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2017   EBI Nr 17/2017 z 29.05.2017

Raport Bieżący EBI nr 17/2017

Tytuł:

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2016 oraz informacja zgodna z pkt 16a Dobrych Praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego  EBI 1/2017 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku z dnia 12 stycznia 2017 r. informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2016 z dnia 31 maja 2017 roku, na dzień 19 czerwca 2017 r., co spowodowane jest brakiem Sprawozdania i Opinii biegłego rewidenta z badania bilansu Spółki z rok obrotowy 2016.

Jednocześnie, działając zgodnie z pkt. 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd Spółki informuje, że w związku ze zmianą terminu publikacji raportu rocznego na dzień 19 czerwca 2016 r.  zostanie naruszony obowiązek informacyjny wynikający z §6 ust. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu, który wskazuje m.in., iż raport roczny przekazuje się nie później niż pięć miesięcy od dnia bilansowego, na który zostało sporządzone roczne sprawozdanie finansowe.  Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby taka sytuacja nie wystąpiła w przyszłości.

 Podstawa prawna: pkt 16a Załącznika do Uchwały Zarządu GPW nr 293/2010 z dnia 31 marca 2010 r. oraz : § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Prezes Zarządu
Marcin Długołęcki