MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2017   EBI Nr 12/2017 z 12.05.2017

Raport Bieżący EBI nr 12/2017

 

Tytuł:

Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w prokurze Emitenta oraz w składzie Rady Nadzorczej.

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o dokonaniu przez sąd rejestrowy, na wniosek Emitenta z dn 06.04.2017 r. wpisów dotyczących: podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 14.000 zł (czternaście tysięcy). Faktyczne podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w dniu objęcia akcji t.j. 21 lutego b.r., o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 05/2017. Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi PLN 241.526,80 i dzieli się na 2.415.268 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; cofnięcia prokury p. Anecie Długołęckiej i udzieleniu p. Pawłowi Grzonkowi prokury samoistnej oraz: wykreśleniu (w związku z jego rezygnacją) p. J. Glińskiego z listy członków Rady Nadzorczej i wpisaniu na jego miejsce p. Marcina Ernta jako członka tymczasowego.

Podstawa prawna: §3 ust.1 pkt 2 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Marcin Długołęcki
Prezes Zarządu