MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2017   ESPI Nr 04/2017 z 01.03.2017

Raport Bieżący ESPI nr 04/2017

Tytuł:

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji 

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 01 marca 2017 roku otrzymał Zawiadomienie  od  p. Anety Długołęckiej o zmniejszeniu poniżej 50% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta o następującej treści:

„Na podstawie art. 69a ust. 1, pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym informuję, że w wyniku objęcia  w dniu 21 lutego 2017 r. 140.000 akcji imiennych, zwykłych serii G Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie mój udział w ogólnej liczbie głosów w spółce MEGA SONIC S.A. obniżył się poniżej 50%. Wiadomość o zdarzeniu powzięłam w dniu 26 lutego 2017 r.

1)   Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

21 lutego 2017 r. objęcie akcji imiennych  serii G MEGA SONIC S.A. Powzięcie informacji o zdarzeniu w dniu 26 lutego 2017 r.

2)   Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:

790.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 34,72% w kapitale zakładowym i uprawiających do 1.580.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 51,55% ogólnej liczby głosów.

3)   Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:

      790.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 32,71% w kapitale zakładowym i uprawniających do 1.580.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 49,29% ogólnej liczby głosów.

4)    (uchylony)

5)    Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: brak takich podmiotów.

6)    Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c: brak takich podmiotów.

7)   Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:   brak takich głosów.

8)  Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:  brak takich głosów.

9)   Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 7 i 8 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów: 790.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, które stanowią 51,55% ogólnej liczby głosów.”

Podstawa prawna:  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Marcin Długołęcki

Prezes Zarządu