MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2017   ESPI Nr 03/2017 z 24.02.2017

Raport Bieżący ESPI nr 03/2017

Tytuł:

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji 

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 24 lutego2017 roku otrzymał Zawiadomienie  od  p. Marcina Długołęckiego będącego Prezesem Zarządu Emitenta o przekroczeniu progu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta o następującej treści:

„Na podstawie art. 69 ust. 4a Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym informuję, że w wyniku objęcia  w dniu 21 lutego 2017 r.  akcji imiennych, zwykłych zwiększyłem powyżej 5% swój udział w ogólnej liczbie głosów w spółce MEGA SONIC S.A. z siedzibą w Warszawie.

1)    Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

21 lutego 2017 r. objęcie 140.000 akcji imiennych  serii G MEGA SONIC S.A.

2)    Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:

a) 100.000 akcji zwykłych imiennych, stanowiących 4,40% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 100.000 głosów, to jest do 3,26% w ogólnej liczbie głosów, oraz

b) 22.355 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 0,98% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 22.355 głosów, to jest do 0,73% w ogólnej liczbie głosów, czyli łącznie: 122.355 akcji, stanowiących 5,38% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 122.355 głosów, to jest do 3,99% w ogólnej liczbie głosów.

3)    Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:

a) 240.000 akcji zwykłych imiennych, stanowiących 9,94% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 240.000 głosów, to jest do 7,49% w ogólnej liczbie głosów, oraz

b) 22.355 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 0,93% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 22.355 głosów, to jest do 0,70% w ogólnej liczbie głosów, czyli łącznie 262.355 akcji, stanowiących 10,86% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 262.355 głosów, to jest do 8,19% w ogólnej liczbie głosów.

4)    (uchylony)

5)    Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: brak takich podmiotów.

6)    Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c: brak takich podmiotów.

7)    Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:   brak takich głosów.

8)    Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:  brak takich głosów.

9)    Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 7 i 8 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów: 122.355 głosów na Walnym Zgromadzeniu, które stanowią 3,99% ogólnej liczby głosów.”

Podstawa prawna:  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Marcin Długołęcki

Prezes Zarządu