MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2015   Nr 41/2015 z 21.12.2015

Raport Bieżący nr 41/2015

Tytuł:

Umowa z Centrum Onkologii w Warszawie

Treść: 

Zarząd Mega Sonic S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że dniu 21 grudnia 2015 roku podpisał z Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Warszawie („Instytut”) umowę na dostawę sprzętu do identyfikacji pacjenta oraz obiegu dokumentacji medycznej. Umowa obejmuję również dostawę materiałów eksploatacyjnych, montaż urządzeń oraz przeszkolenie personelu Instytutu w zakresie jego obsługi. Wartość dostarczanych materiałów, sprzętu oraz świadczonych na podstawie Umowy usług wynosić będzie 857.517,00 zł.

Niniejsza umowa, w ocenie Zarządu Spółki, jest istotna ze względu na specyfikę prowadzonej przez Instytut działalności oraz perspektywy dalszej współpracy pomiędzy stronami Umowy. 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".

            

Marcin Długołęcki

Prezes Zarządu