MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2015   Nr 35/2015 z 30.10.2015

Raport Bieżący nr 35/2015

Tytuł:

Objęcie akcji serii E – realizacja umowy inwestycyjnej

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”) z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, że w dniu 30 października 2015 roku dokonano objęcia 725.000 akcji serii E po cenie emisyjnej 6,90 PLN. W związku z tym doszło do realizacji umowy inwestycyjnej, o zawarciu której Emitent informował raportem EBI 30/2015 z dnia 21 sierpnia br. Spółka niezwłocznie złoży wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego.

Zgodnie z zawartą umową inwestycyjną akcje serii E będą objęte 18-miesięcznym ograniczeniem zbywalności (lock-up). Emitent dokona podsumowania subskrypcji akcji serii E osobnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".

 

Prezes Zarządu

Marcin Długołęcki