MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2015   Nr 10/2015 z 03.03.2015

Raport Bieżący nr 10/2015

Zarząd Mega Sonic S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 02.03.2015  Emitent otrzymał od jednej z działających w Polsce sieci handlowych zamówienie na dostawę  modułów optycznych światłowodowej  infrastruktury sieciowej na kwotę netto PLN 3.179.554,38. Jest to zamówienie, które będzie realizowane  w ramach umowy ramowej Mega Sonic S.A. z tym Podmiotem obowiązującej w 2015 r.


Dostawa sprzętu  przewidziana jest w terminie 7 dni od daty wpłynięcia Zamówienia. 

Pozostałe zapisy nie odbiegają od warunków rynkowych stosowanych w tego rodzaju umowach. 

Zarząd Emitenta uznał realizację Zamówienia za istotną z uwagi na jej znaczenie dla sytuacji  gospodarczej, majątkowej lub finansowej oraz perspektywy rozwoju Spółki.


Podstawa prawna: § 3 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".

 

  Andrzej Gluza                                                            

  Prezes Zarządu