MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2014   Nr 40/2014 z 02.10.2014

Raport Bieżący nr 40/2014

Raport Bieżący nr 40/2014

 

Tytuł:
Podjęcie przez Zarząd uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

Treść:

 

Zarząd spółki pod firmą Mega Sonic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż dnia 1 października 2014 r. podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta (na podstawie przyznanego w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego) o kwotę 12.820,60 PLN (dwanaście tysięcy osiemset dwadzieścia złotych i sześćdziesiąt groszy) w drodze emisji 128.206 akcji zwykłych na okaziciela serii D.


Zgodnie z podjętą uchwałą dotychczasowi akcjonariusze zostali pozbawieni prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji.

Ponadto został sporządzony nowy tekst jednolity Statutu Spółki, który wejdzie w życie wraz z dokonaniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian Statutu Spółki podjętych dnia 1 października 2014 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS.

Jednocześnie zostały uchylone uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z dnia 4 lipca 2014 r. oraz 22 sierpnia 2014 r.

W załączeniu Emitent przekazuje treść podjętych uchwał.


Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 5b) oraz §4 ust. 2 pkt. 2 lit. b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

 

           

            Andrzej Gluza                                                            Marcin Długołęcki

 

            Prezes Zarządu                                                           Wiceprezes Zarządu