MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2014   Nr 19/2014 z 10.06.2014

RAPORT BIEŻĄCY NR 19

Raport bieżący nr 19/2014

Tytuł:

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 czerwca 2014 roku

Treść:

Zarząd Mega Sonic Spółka Akcyjna ("Spółka", "Emitent") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się dnia 9 czerwca 2014 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę o zmianie Statutu Spółki oraz przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Spółki. Zmiana Statutu Emitenta wejdzie w życie z chwilą rejestracją w rejestrze przedsiębiorców KRS. Zarząd Spółki przedstawia w załączeniu nowy tekst jednolity statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) oraz 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

                        Andrzej Gluza                                       Marcin Długołęcki

                        Prezes Zarządu                                    Wiceprezes Zarządu