MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2016   EBI Nr 28/2016 z 06.09.2016

EBI Raport bieżący Nr 28/2016

Tytuł:

Objęcie akcji serii F

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 06 września 2016 roku, zostało objętych 100.000 akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 0,10 zł za jedną akcję o łącznej wartości nominalnej 10.000 zł. Ww.  akcje zostały objęte jako realizacja praw z warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie uchwały nr 6 z dnia 16 września 2015 roku.

Akcje serii F w liczbie 100.000 stanowią 4,40 proc. kapitału zakładowego Spółki i 3,26 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W związku z wydaniem akcji serii F, a także w nawiązaniu do dokonanej przez sąd rejestrowy rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Marcin Długołęcki

Prezes Zarządu