MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2016   ESPI Nr 19/2016 z 31.08.2016

ESPI Raport bieżący Nr 19/2016

Tytuł:

Realizacja i rozlicznie etapu prac w ramach umowy na rozbudowę centrum badawczo-rozwojowego

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 31 sierpnia 2016 roku nastąpiło rozliczenie  w kwocie PLN 5.399.000,- netto za wykonanie przez Emitenta etapu prac związanych z realizacją zapisów umowy na rozbudowę centrum badawczo-rozwojowego na potrzeby realizacji badań i analizy detekcji zagrożeń cybernetycznych.

O zawarciu ww . umowy Spółka poinformowała w dniu 12 stycznia 2016 r.  w drodze raportu bieżącego nr 2/2016 przekazanego za pośrednictwem sytemu EBI . Wartość netto umowy wynosi 49.534.000 zł, a całkowita realizacja jej przedmiotu ma nastąpić w terminie do dnia 30 czerwca 2018 roku.

O realizacji kolejnych etapów prac Emitent będzie informował w kolejnych raportach bieżących. 

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Marcin Długołęcki    

Prezes Zarządu