MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2016   ESPI Nr 15/2016 z 24.08.2016

ESPI Raport bieżący Nr 15/2016

Tytuł:
Nabycie akcji spółki Telomer S.A z siedzibą w Warszawie
Treść raportu:
Zarząd Mega Sonic S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 23 sierpnia 2016 r. podpisane zostały umowy nabycia 5.100 (słownie: pięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela spółki Telomer S.A. po cenie 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) za sztukę. Łączna wartość transakcji wyniosła 51.000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych). O sfinalizowaniu transakcji w postaci dokonanej płatności Emitent poinformuje odrębnym raportem. Posiadane akcje stanowią łącznie 51% wszystkich akcji Telomer S.A. i upoważnią Emitenta do oddania 51% głosów na WZ tego podmiotu. Zakup ten dokonany zostaje w ramach realizacji Strategii rozwoju Mega Sonic zatwierdzonej i opublikowanej w 2015 r. Na dokonanie zakupu Zarząd uzyskał zgodę Rady Nadzorczej Mega Sonic S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Marcin Długołęcki

Prezes Zarządu