MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2016   ESPI Nr 12/2016 z 08.08.2016

ESPI Raport bieżący Nr 12/2016

Tytuł:

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 50% ogólnej liczby głosów w Spółce

Treść raportu:

Zarząd Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 08 sierpnia 2016 roku otrzymał Zawiadomienie o przekroczeniu przez p. Anetę Długołęcką  progu 50% głosów na WZ Emitenta o następującej treści:

„Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym informuję, że w wyniku podpisanego w dniu 20 lipca 2016 r. Aktu darowizny akcji imiennych, uprzywilejowanych oraz podpisaniu w dniu 01 sierpnia 2016 r. Oświadczenia o przyjęciu darowizny zwiększyłam powyżej 50% swój udział w ogólnej liczbie głosów w spółce MEGA SONIC S.A. z siedzibą w Warszawie.

1)        Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

01 sierpnia 2016 r. podpisanie Oświadczenia o przyjęciu darowizny akcji imiennych  serii A MEGA SONIC S.A.

2)        Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:

Przed dniem zdarzenia posiadałam łącznie 160.000 akcji stanowiących 7,49% w kapitale zakładowym i uprawiających do 320.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 10,94% ogólnej liczby głosów.

3)        Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:

Aktualnie posiadam łącznie 790.000 akcji stanowiących 36,99% w kapitale zakładowym i uprawiających do 1.580.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 54,01% ogólnej liczby głosów.

4)        Informacja dotycząca zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału - w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów: nie dotyczy

5)        Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: brak takich podmiotów.

6)        Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c: brak takich podmiotów.”

 

Podstawa prawna:  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej

Marcin Długołęcki

Prezes Zarządu