MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2016   ESPI Nr 10/2016 z 28.07.2016

ESPI Raport bieżący Nr 10/2016

Tytuł:

Rozliczenie nabycia akcji W Investments S.A.

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2016 z dnia 05 lipca 2016 roku Zarząd Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 28 lipca 2016 roku nastąpiło rozliczenie transakcji nabycia 550.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji W Investments S.A. o łącznej wartości 1.650.000 zł. (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Akcje posiadane przez Emitenta stanowią łącznie 6,82% wszystkich akcji W Investments S.A. i upoważniają Emitenta do oddania 6,82% głosów na Walnym Zgromadzeniu tego podmiotu

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Marcin Długołęcki

Prezes Zarządu