MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2016   EBI Nr 18/2016 z 14.06.2016

Raport bieżący Nr 18/2016

Tytuł:

Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w następstwie wniosku, który wpłynął do Spółki w dniu 14 czerwca 2016 r.  od akcjonariusza  reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki - Pani Anety Długołęckiej, posiadającej 7,49% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, stanowiących 10,94% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 05 lipca 2016 r. oraz faktu, że wniosek ten spełnił wymogi określone w art. 401 Kodeksu spółek handlowych, a Pani Aneta Długołęcka przedstawiła projekt stosownej uchwały, Zarząd Spółki informuje, iż porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  ulega zmianie w sposób zaproponowany przez Panią Anetę Długołęcką.


W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Mega Sonic S.A. ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania Pani Anety Długołęckiej wyglądać będzie następująco:

       1.    Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

       2.    Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.

       3.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015  oraz opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015 i wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w rok obrotowy 2015.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 15. Podjęcie uchwały dotyczącej zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 16. Wolne wnioski
 17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zamieszczone w ogłoszeniu ZWZ zwołanego na dzień 05 lipca 2016 r. pozostają bez zmian.


W załączeniu Zarząd Mega Sonic S.A. przedstawia ponownie opis procedur związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem wraz z projektami uchwał oraz formularzem pełnomocnictwa (uwzględniające zmiany zaproponowane przez Panią Anetę Długołęcką).


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Marcin Długołęcki    

Prezes Zarządu