MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2016   EBI Nr 10/2016 z 20.05.2016

Raport bieżący Nr 10/2016

Tytuł:

Nabycie 100% udziałów w spółce Emost sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 20 maja 2016 r.  w drodze podpisanych wobec notariusza umów sprzedaży udziałów, nabył od wcześniejszych udziałowców 100% udziałów w spółce Emost Sp. z o.o. z kapitałem zakładowym PLN 100.000,-Łączna wartość transakcji  wyniosła 1.450,00 zł. (słownie: tysiąc czterysta pięćdziesiąt złotych).

Zakup ten dokonany zostaje w ramach realizacji Strategii rozwoju Spółki, o której Emitent informował Raportem bieżącym nr 20/2015. Na dokonanie zakupu Zarząd uzyskał zgodę Rady Nadzorczej Mega Sonic S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".

 

 

Marcin Długołęcki    

Prezes Zarządu