MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2016   ESPI 02/2016 z 26.02.2016

ESPI Raport Bieżący nr 02/2016

Tytuł:

Zmiana stanu posiadania akcji

Podstawa prawna

             

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

               

Zarząd Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie  ("Spółka", "Emitent") informuje, iż dnia 26 lutego 2016 r. otrzymał od  Pana Daniela Omilianowicza i Pani Renaty Omilianowicz  zawiadomienie o zmianie stanu posiadania  akcji Emitenta i tym samy liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w wyniku zawartej w dniu 22 lutego 2016 roku umowy darowizny.

Zawiadomienia zostały przekazane na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie"), w związku z przekroczeniem progów, o których mowa w art. 69 Ustawy o Ofercie.

Przed zaistnieniem zdarzenia, o którym mowa powyżej, stan posiadania akcji Spółki przez Uczestników Porozumienia przedstawiał się następująco:
Pan Daniel Omilianowicz posiadał 725.000 akcji zwykłych imiennych Spółki serii E, uprawniających do wykonywania 725.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 33,95 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 24,78 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Pani Renata Omilanowicz nie posiadała żadnych akcji Emitenta.

W wyniku zawartej umowy darowizny aktualny stan przedstawia się następująco: 
Pan Daniel Omilianowicz posiada łącznie  362.500 akcji stanowiących 16,98% w kapitale zakładowym i uprawniających do 362.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 12,39% ogólnej liczby głosów.

Pani Renata Omilaionowicz posiada łącznie  362.500 akcji stanowiących 16,98% w kapitale zakładowym i uprawniających do 362.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 12,39% ogólnej liczby głosów.

Podmioty zależne od zawiadamiających nie posiadają akcji Spółki oraz nie zawierały żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie osobom trzecim uprawnienia do wykonywania prawa głosu w Spółce.

Prezes Zarządu

Marcin Długołęcki