MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Bieżące   EBI Nr 06/2018 z 23.04.2018

Raport Bieżący EBI 06/2018

Tytuł:


Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych 

 

Treść:

 

Zarząd Mega Sonic S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż – w następstwie uchwały Rady Nadzorczej Mega Sonic S.A. z dnia 16 kwietnia 2018 r. o wyborze podmiotu do zbadania sprawozdania finansowego Emitenta za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,  wyrażającej zgodę na zawarcie przez Zarząd stosownej umowy – w dniu 23 kwietnia 2018 r. doszło do jej podpisania  z firmą Kancelaria Biegłego Rewidenta, Jadwiga Kazimierczak, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3403,

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. 

Prezes Zarządu

Marcin Długołęcki