MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Bieżące   EBI Nr 18/2018 z 01.08.2018

Raport Bieżący EBI 18/2018

Tytuł:

Przydział obligacji serii I12

Treść:

Zarząd Mega Sonic Spółka Akcyjna („Emitent” lub „Spółka”), niniejszym informuje iż w dniu dzisiejszym dokonał przydziału obligacji serii I12 (dalej: „Obligacje”), których subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie emisji obligacji serii I12.

Na podstawie uchwały nr 1 w sprawie przydziału obligacji serii I12, Zarząd Spółki dokonał przydziału łącznie 815 szt. (słownie: osiemset piętnaście) Obligacji serii I12, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 815.000 zł (osiemset piętnaście tysięcy złotych). Obligacje serii I12 są obligacjami 12 - miesięcznymi, zabezpieczonymi. Obligatariuszom będzie wypłacany kwartalnie kupon w stałej wysokości równej 7% w skali roku.

Termin wykupu Obligacji serii I12 przypada na dzień 30 lipca 2019 roku. Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Marcin Długołęcki

Prezes Zarządu