MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Bieżące   EBI Nr 25/2018 z 08.10.2018

Raport bieżący EBI 25/2018

Tytuł:

Przydział obligacji serii K12A

Treść:

Zarząd Mega Sonic Spółka Akcyjna („Emitent” lub „Spółka”), niniejszym informuje iż w dniu dzisiejszym dokonał przydziału obligacji serii K12A (dalej: „Obligacje”), których subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki z dnia 03 października 2018 roku w sprawie emisji obligacji serii K12A.

Na podstawie uchwały nr 1 w sprawie przydziału obligacji serii K12A, Zarząd Spółki dokonał przydziału łącznie 500 szt. (słownie: pięćset) Obligacji serii K12A, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). Obligacje serii K12A są obligacjami 12 - miesięcznymi, zabezpieczonymi. Obligatariuszom będzie wypłacany kwartalnie kupon w stałej wysokości równej 7% w skali roku.

Termin wykupu Obligacji serii K12 przypada na dzień 30 września 2019 roku. Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Marcin Długołęcki

Prezes Zarządu