MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Bieżące   EBI Nr 26/2018 z 10.10.2018

Raport bieżący EBI 26/2018

Tytuł:

Korekta raportu bieżącego EBI 23/2018 - Przydział obligacji serii K12

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. "Spółka" informuje, że przy publikacji raportu EBI 23/2018 nastąpiła omyłka pisarska w liczbie przydzielonych obligacji oraz ich łącznej wartości nominalnej.

Było:

(…) Na podstawie uchwały nr 1 w sprawie przydziału obligacji serii K12, Zarząd Spółki dokonał przydziału łącznie 1650 szt. (słownie: tysiąc sześćset pięćdziesiąt) Obligacji serii K12, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 1.650.000 zł (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych). (…)

Jest:

(…)Na podstawie uchwały nr 1 w sprawie przydziału obligacji serii K12, Zarząd Spółki dokonał przydziału łącznie 1750 szt. (słownie: tysiąc siedemset pięćdziesiąt) Obligacji serii K12, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 1.750.000 zł (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).(…)

W związku z powyższym Spółka ponownie publikuje powyższy raport

Zarząd Mega Sonic Spółka Akcyjna („Emitent” lub „Spółka”), niniejszym informuje iż w dniu dzisiejszym dokonał przydziału obligacji serii K12 (dalej: „Obligacje”), których subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie emisji obligacji serii K12.

Na podstawie uchwały nr 1 w sprawie przydziału obligacji serii K12, Zarząd Spółki dokonał przydziału łącznie 1750 szt. (słownie: tysiąc siedemset pięćdziesiąt) Obligacji serii K12, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 1.750.000 zł (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Obligacje serii K12 są obligacjami 12 - miesięcznymi, zabezpieczonymi. Obligatariuszom będzie wypłacany kwartalnie kupon w stałej wysokości równej 7% w skali roku.

Termin wykupu Obligacji serii K12 przypada na dzień 30 września 2019 roku. Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Marcin Długołęcki

Prezes Zarządu