MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Bieżące   EBI Nr 24/2018 z 03.10.2018

Raport bieżący EBI 24/2018

Tytuł:

Podjęcie uchwały o emisji obligacji serii K12A.

Treść:

Zarząd Mega Sonic Spółka Akcyjna („Emitent” lub „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym została podjęta uchwała Zarządu nr 1 w sprawie emisji serii K12A obligacji zwykłych, na okaziciela w ilości nie większej niż 2 000 szt.  o wartości nominalnej 1.000 zł za sztukę.

Oprocentowanie Obligacji w stosunku do ich wartości nominalnej będzie stałe i będzie wynosiło 7 % w skali roku. 

Oprocentowanie wypłacane będzie co trzy miesiące. 

Spółka wykupi Obligacje w terminie 12 miesięcy od dnia ich przydziału po ich wartości nominalnej, z zastrzeżeniem prawa Spółki i Obligatariuszy do wcześniejszego wykupu Obligacji. 

Obligacje są emitowane jako zabezpieczone.

Zarząd Emitenta zobowiązał się do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń Obligatariuszy wynikających z niniejszej emisji Obligacji w formie poręczenia. Poręczenie będzie udzielane przez Centrum Usług Finansowych „Drukarnia” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (85-109), ul. Grodzka 17, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000565423 („Poręczyciel”); Poręczyciel w dniu 22.08.2018 r. złożył pisemne i nieodwołane do Dnia Wykupu lub Dnia Wcześniejszego Wykupu Obligacji, oświadczenie zawierające ofertę zawarcia umowy poręczenia, na podstawie której Poręczyciel zobowiązał się wobec osób będących Subskrybentami lub nabywcami Obligacji w obrocie wtórnym, do wykonania zobowiązań wynikających z Obligacji, w tym terminowego wykupu Obligacji i zapłaty Odsetek, zgodnie z Warunkami Emisji, na wypadek gdyby Emitent zobowiązań tych nie wykonał; każdy Subskrybent lub nabywca Obligacji może przyjąć złożoną przez Poręczyciela ofertę zawarcia umowy poręczenia kierując do niego oświadczenie o przyjęciu tej oferty. Z chwilą przyjęcia oferty poręczenia pomiędzy Subskrybentem lub Obligatariuszem a Poręczycielem zostaje zawarta umowa poręczenia za zobowiązania wynikające z Obligacji.

Emisja Obligacji będzie przeprowadzona w ramach oferty prywatnej w trybie, o którym mowa w art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Ustawa), poprzez złożenie propozycji nabycia Obligacji nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonym inwestorom. 

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków finansowych na wdrożenie oraz realizację kontraktów z zakresu usług VoIP.

Szczegóły emisji zostaną przekazane niezwłocznie po jej zakończeniu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt  8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Prezes  Zarządu
Marcin Długołęcki