MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Bieżące   ESPI Nr 03/2018 z 15.01.2018

Raport Bieżący ESPI 03/2018

Tytuł:
Podpisanie umowy znaczącej

Treść:
Zarząd Mega Sonic S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym  Spółka otrzymała sygnowany egzemplarz umowy o dofinansowanie projektu p.n. „Stworzenie regionalnego systemu kart żeglarskich „Sail pass” podpisanej z Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Olsztynie, pełniącą funkcję Instytucji  Pośredniczącej, stając się beneficjentem wsparcia finansowego dla jego realizacji. Projekt będzie realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”; Działania 1.4. – „Nowe modele biznesowe i ekspansja”; Poddziałania 1.4.2. – „Pakietowanie produktów i usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków EFRR.

Inwestycja objęta niniejszym projektem polega na stworzeniu i wdrożeniu kompleksowego, regionalnego systemu obsługi kart żeglarskich „Sail pass” w modelu B2B2C, na elektronicznej platformie SAILPASS, której celem będzie stworzenie systemu umożliwiającego przedsiębiorcom z rejonu Wielkich Jezior Mazurskich oferującym produkty i usługi z branży turystycznej szybkie i przyjazne dotarcie z ofertą indywidualną lub pakietowaną do turystów-żeglarzy zarówno poprzez system e-commerce, dostępny z poziomu przeglądarki internetowej, jak i z poziomu darmowej aplikacji SAILPASS przygotowanej na najpopularniejsze systemy w smartfonach (iOS, Android, Windows). Platforma SAILPASS będzie promowała zarówno oferty przedsiębiorców jak i sam region jako miejsce idealne do rekreacji i wypoczynku ukierunkowanego na żeglarstwo.

Całkowita wartość Projektu to PLN 19.685.388,00;

Wydatki kwalifikowane – PLN 15.876.460,00;

Wartość dofinansowania to PLN 7.938.230,00;

Środki własne – PLN 7.938.230,00.

Wkład własny w wysokości PLN 7.938.230,00 Spółka zamierza pokryć w ze środków własnych oraz promesy bankowej.

Okres realizacji Projektu: rozpoczęcie - 09.04.2018 r., zakończenie finansowe – 31.03.2020 r.

Z uwagi na wartość dofinansowania oraz horyzont czasowy realizacji Projektu Zarząd uznał umowę za znaczącą.

Podstawa prawna:    Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Marcin Długołęcki 

Prezes Zarządu