MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Bieżące   ESPI Nr 20/2018 z 17.10.2018

Raport bieżący ESPI 20/2018

 

Temat

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - Rozwiązanie umów znaczących

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Mega Sonic S.A.  "Spółka", "Emitent" informuje, że w dniu 24 sierpnia 2018 r. otrzymał pismo Banku Gospodarstwa Krajowego (datowane na 24 sierpnia 2018 r.) dotyczące wypowiedzenia umów z dnia:

 • ·        14.09.2017 r. nr 2/RPMP/2317/2017/I/DIF/007 – o której spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr. 25/2017 z dnia 14.09.2017 r.
 • ·        14.09.2017 r. nr 2/RPMP/2317/2017/III/DIF/008 – o której spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr. 25/2017 z dnia 14.09.2017 r.
 • ·        20.09.2017 r. nr 2/RPDS/3517/2017/III/DIF/014 – o której spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr. 26/2017 z dnia 20.09.2017 r.
 • ·        27.09.2017 r. nr 2/RPWP/3217/2017/III/DIF/019 – o której spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr. 27/2017 z dnia 27.09.2017 r.
 • ·        25.09.2017 r. nr 2/RPOP/3317/2017/I/DIF/021 – o której spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr. 28/2017 z dnia 25.09.2017 r.
 • ·        27.09.2017 r. nr 2/RPOP/3017/2017/III/DIF/029 – o której spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr. 30/2017 z dnia 27.09.2017 r.
 • ·        27.09.2017 r. nr 2/RPLD/2217/2017/I/DIF/030 – o której spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr. 29/2017 z dnia 27.09.2017 r.
 • ·        28.09.2017 r. nr 2/PPWT/3817/2017/IV/DIF/035 – o której spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr. 32/2017 z dnia 28.09.2017 r.
 • ·        28.09.2017 r. nr 2/PPWT/3817/2017/V/DIF/036 – o której spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr. 31/2017 z dnia 28.09.2017 r.
 • ·        18.10.2017 r. nr 2/RPZP/2517/2017/IV/DIF/048 – o której spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr. 35/2017 z dnia 18.10.2017 r.
 • ·        02.11.2017 r. nr 2/RPZP/1617/2017/I/DPE/050 – o której spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr. 36/2017 z dnia 02.11.2017 r.
 • ·        02.11.2017 r. nr 2/RPZP/1617/2017/II/DPE/051 – o której spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 36/2017 z dnia 02.11.2017 r.
 • ·        10.11.2017 r. nr 2/PPWT/8717/2017/1/DIF/052 – o której spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr. 37/2017 z dnia 10.11.2017 r.
 • ·        14.11.2017 r. nr 2/RPPD/3117/2017/I/DIF/053 – o której spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr. 39/2017 z dnia 14.11.2017 r.
 • ·        14.11.2017 r. nr 2/RPPD/3117/2017/II/DIF/054 – o której spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr. 39/2017 z dnia 14.11.2017 r.
 • ·        24.11.2017 r. nr 2/RPLB/7017/2017/IV/DIF/058 – o której spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr. 40/2017 z dnia 24.11.2017 r.
 • ·        24.11.2017 r. nr 2/RPLB/7017/2017/V/DIF/059 – o której spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr. 40/2017 z dnia 24.11.2017 r.
 • ·        21.12.2017 r. nr 2/RPPK/3917/2017/II/DIF/064 – o której spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr. 44/2017 z dnia 21.12.2017 r.

 

zawartych pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a konsorcjum firm Mega Sonic S.A., ECDF S.A., którego liderem jest ECDF S.A. (dalej „Konsorcjum”)

 

Na mocy przedmiotowych umów Bank Gospodarstwa Krajowego powierzył Konsorcjum wdrożenie i zarządzanie instrumentami finansowymi dla Ostatecznych Odbiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województw: małopolskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, opolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego, podlaskiego, lubuskiego i podkarpackiego na warunkach oraz zasadach określonych w umowie.

 

Rozwiązanie umów wiąże się z koniecznością dokonania rozliczeń pomiędzy Konsorcjum a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, co może mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej Emitenta.

 

Zabezpieczeniem ww. umów wniesionym przez Konsorcjum, jest weksel in blanco z deklaracją wekslową oraz pełnomocnictwa do rachunków bankowych. Zarząd Spółki przewiduje możliwość powstania roszczenia z tytułu zawartych w Umowie postanowień określających kary umowne, jednak bazując na aktualnym stanie faktycznym, Zarząd Emitenta nie znajduje okoliczności uzasadniających żądanie zapłaty kar umownych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Zarząd Emitenta informuje, iż przedmiotowa umowa rozwiązana została na etapie początkowym jej realizacji. Rozwiązanie umowy do dnia publikacji niniejszego komunikatu pozostało bez znaczącego wpływu na kondycję finansową Spółki. Niemniej jednak po otrzymaniu wypowiedzenia przedmiotowej umowy Konsorcjum podjęło rozmowy z  Bankiem Gospodarstwa Krajowego, których celem jest ustalenie nowych zasad współpracy.

 

W ocenie Spółki, opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej było uzasadnione z uwagi na fakt, iż Konsorcjum rozpoczęło negocjacje, mające na celu uzyskanie porozumienia z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, na mocy którego strony dokonałaby renegocjacji warunków dalszej współpracy, zaś natychmiastowe ujawnienie informacji o wypowiedzeniu Umowy mogło negatywnie wpłynąć na wynik ww. negocjacji, a co za tym idzie mogło doprowadzić do niekorzystnych dla Spółki skutków biznesowo-finansowych, a także wpłynąć na niewłaściwą ocenę tej informacji przez rynek.

 

Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR natychmiast po publikacji niniejszego raportu  Spółka  poinformuje  Komisję  Nadzoru  Finansowego  o  opóźnieniu  ujawnienia  informacji  poufnej  wraz  ze wskazaniem spełnienia przesłanek tego opóźnienia.