MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Bieżące   ESPI Nr 22/2018 z 16.11.2018

Raport bieżący ESPI 21/2018

Temat

Złożenie wniosku o otwarcie postepowania układowego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

 

W nawiązaniu do raportów ESPI 20/2018 oraz ESPI 21/2018, Zarząd Mega Sonic S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 16 listopada 2018 roku, złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w trybie postępowania układowego. Wniosek złożony został na podstawie przepisów Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne Dz.U. 2015 poz. 978 z późn. zm.

Wniosek został złożony do Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy, X Wydział Gospodarczy.

 

Mając na uwadze sytuację Spółki i potrzebę zabezpieczenia jej interesów, a także interesów akcjonariuszy i kontrahentów Spółki, Zarząd Spółki w ramach zaawansowanych działań restrukturyzacyjnych przystąpił do etapu uzyskania ochrony sądowej. Działania te pomogą w poprawie oraz ustabilizowaniu bieżącej płynności finansowej Emitenta.

Otwarcie postępowania układowego uzasadnione jest potrzebą dokonania głębokich działań restrukturyzacyjnych zmierzających do poprawy warunków ekonomicznych Emitenta, w tym przywrócenia zdolności do wykonywania zobowiązań oraz potrzebą ochrony Emitenta przed egzekucją ze strony jego wierzycieli, którą postępowanie układowe zapewnia.

Zgodnie ze stanowiskiem Emitenta przedstawionym we Wniosku, Emitent posiada zdolność do generowania dodatnich przepływów pieniężnych, bieżącego zaspokajania kosztów postępowania oraz zobowiązań powstałych po jego otwarciu, pomimo zaistniałego stanu niewypłacalności Emitenta.