MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Bieżące   ESPI Nr 25/2018 z 12.12.2018

ESPI Raport bieżący nr 25/2018

Tytuł: Zawarcie porozumienia wstrzymującego realizację umowy znaczącej

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Treść raportu:

Zarząd Mega Sonic S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła porozumienie dotyczące wstrzymania realizacji umowy znaczącej, dotyczącej rozbudowy centrum badawczo-rozwojowego na potrzeby badań analizy i detekcji zagrożeń cybernetycznych, o której podpisaniu, Emitent informował raportem bieżącym 02/2016.

Zgodnie z zawartym porozumieniem, żadna ze Stron nie jest zobowiązana do zwrotu otrzymanego świadczenia, zachowuje do niego pełne prawa i nie będzie z tego tytułu dochodziła jakichkolwiek roszczeń bez względu na ich ewentualną podstawę prawną, w tym roszczeń odszkodowawczych. Ewentualna dalsza realizacja umowy będzie wymagała pisemnej zgody obu Stron.

Powodem wstrzymania realizacji umowy jest brak porozumienia pomiędzy Zleceniodawcą Emitenta a Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju będącym instytucją dofinansowującą realizację projektu.

              

Paweł Grzonek
Wiceprezes Zarządu