WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 16 WRZEŚNIA 2015

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 września 2015 r. o godz. 12.00, które odbędzie się w Warszawie przy Pl. Kasztelańskim 3. 

Marcin Długołęcki - Prezes Zarządu

Tekst ogłoszenia, projekty uchwał i in. dokumenty - do pobrania przy Raporcie bieżącym EBI nr 31 z 21 sierpnia 2015 r.

 

INFORMACJA O LICZBIE AKCJI

W dniu ogłoszenia w Spółce jest łącznie 1.410.268 akcji uprawniających do 2.200.268 głosów na Walnym Zgromadzeniu; w tym: 790.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych  serii A co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają 2 głosy (wszystkie akcje serii A upoważniają do oddawania łącznie 1.580.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu) oraz 620.268 akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D (uprawniających do oddawania łącznie 620.268 głosów na Walnym Zgromadzeniu).