MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Statut Spółki - tekst jednolity na dzień 24 lipca 2017 r.

Dokument Informacyjny

Kliknij poniżej aby pobrać dokument

 

 

 

                                                                         STATUT

                                                      MEGA SONIC   SPÓŁKA AKCYJNA      

                                    

                                                             

POSTANOWIENIA OGÓLNE

                                                                        

§ 1

 1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Spółki „MEGA SONIC” CO. LTD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w spółkę akcyjną pod firmą MEGA SONIC Spółka Akcyjna (zwaną w niniejszym statucie Spółką).  -----
 2. Założycielami Spółki są wspólnicy spółki przekształcanej tj.:  ----------------

a)             Andrzej Gluza; ----------------------------------
b)             Aneta Ewa Długołęcka; ----------------------
c)             Sergiusz Borysławski; --------------------------
d)             Przemysław Jura; ------------------------------
e)             Paweł Wieczyński; -----------------------------
f)              Przemysław Tomasz Bieńkowski; -----
g)             Marek Paweł Lubas; ----------------------------
h)             Jan Tomasz Krawczyk; -------------------------
i)               Marcin Roman Jaroś; ------------
j)               Igor Łukasz Górski; ------------
k)             Tomasz Władysław Szczypiński; --------------
l)               Krzysztof Marek Otawa; --------
m)            Alicja Dominika Szulc; --------------------------------------
n)             Andrzej Henryk Stora; -------------------------
o)             Iwona Anna Smulewicz; -----------------------
p)             Borys Krystian Balcerek; ---------------------
q)             Dorota Kalinowska; ----------------------------
r)              Mirosław Piotr Kucharzyk; -------------
s)              Marcin Wojciech Nowakowski; --------
t)              Grzegorz Marian Nocoń. --------                                              

§ 2

 1. Spółka działa pod firmą: MEGA SONIC Spółka Akcyjna. ------------------------------------------
 2. Spółka może używać w obrocie następującego skrótu firmy:  MEGA SONIC S.A.  ---------------
 3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym. ----------------------------
 4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.  -------------------------------------------------------------

                                                         

§ 3

 1. Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa. ------------------------------------------------------------------
 2. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.  --------
 3. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, filie i inne jednostki organizacyjne, a także zakładać lub przystępować do spółek, a także uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych na terenie kraju i za granicą.  -------

                                                                      

§ 4

Przedmiotem działalności Spółki wg PKD jest:  -------------------------------------------------------------

1.          Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z); ----------------------------

2.          Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26,20,Z); ------------------------------------

3.          Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33,13,Z); -------------------

4.          Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z);  ---------

5.          Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46.52.Z);  ------------------------

6.          Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z);  ------------------------------

7.          Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z); 

8.          Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z);----------------------

9.          Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z); ---------------

10.          Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z); ----------

11.          Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (26.40.Z);  -------------------------

12.          Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych (28.23.Z);  ------------

13.          Produkcja baterii i akumulatorów (27.20.Z);  ------------

14.          Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli (27.32.Z);  ----------

15.          Produkcja sprzętu instalacyjnego (27.33.Z);  ------------

16.          Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z);  -----------

17.          Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z); ----------------

18.          Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z);  --------------

19.          Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z);  -----------------------

20.       Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.Z). ----------------

                                                         

§ 5

 1. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów zezwolenia, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, Spółka rozpocznie lub będzie prowadzić taką działalność po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń, koncesji lub po dokonaniu wpisu do w/w rejestru, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.  -----------------
 2. Istotna zmiana przedmiotu działalności spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji od tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taka zmianę, jeżeli uchwała w tej sprawie będzie powzięta większością dwóch trzecich głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, zgodnie z art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -------------

KAPITAŁ I AKCJE

                                                         

§ 6 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 241.526,80 PLN i dzieli się na:

a)             790.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, uprzywilejowanych co do prawa głosu w ten sposób, że na każdą akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu, ---------------------------

b)              448.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda; ----------------------

c)             44.062 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda; -----------------------------

d)             128.206 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda; ------------------------------

e)             725.000 akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.  ---------------------------

f)              140.000 akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.  ----------------

g)             140.000 akcji zwykłych imiennych serii G o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.  ---------------------------

2. Akcje serii A i B zostały przyznane Wspólnikom spółki pod firmą ”MEGA SONIC” CO. LTD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przekształconej w Spółkę, którzy złożyli oświadczenie o uczestnictwie w spółce przekształconej. Wkłady do spółki pod firmą ”MEGA SONIC” CO. LTD sp. z o.o. zostały w pełni wniesione zgodnie z umową spółki. --------      

3.  Spółka może podwyższać kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji.  ------------

4.   Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.  ---------------------------------

5.  Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji, chyba że Walne Zgromadzenie pozbawi ich w całości lub w części tego prawa, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. -------

6.   Akcje kolejnych emisji są emitowane w seriach oznaczonymi kolejnymi literami alfabetu.  ----

7.   Akcje Spółki mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne. ---------------------

8.  Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa, a także warranty subskrypcyjne. -------

                  

§ 6a

 1. W terminie 3 lat od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, Zarząd Spółki upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w wysokości 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych, poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.  --
 2. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------
 3. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne. Zarząd nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki. -
 4. Zarząd Spółki może pozbawić akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej. ----
 5. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień. ----
 6. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: 

a)  ustalenia ceny emisyjnej, ---------------------

b)  wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, --------------------------------------------

c)  zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami, --------------------------------------------------

d)  podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, ---------------------------------

e)  podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty publicznej a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. ------        

      7. Zarząd Spółki może również emitować warranty subskrypcyjne z prawem zapisu, o których mowa w art. 444 § 7 Kodeksu       spółek handlowych lub oferować akcje emitowane w ramach kapitału docelowego innym podmiotom, w szczególności   subemitentom, w celu ich zbycia osobom objętym ww. programem motywacyjnym zgodnie z warunkami tego programu. --------

 

§ 7

 1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. -----
 2. Umorzenie akcji Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, określającej w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego Spółki.  ----------------------

 

ORGANY SPÓŁKI

                   

§ 8

Organami Spółki są: 

 1. Zarząd,  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2. Rada Nadzorcza,  ------------------------------------------------------------------------------------------
 3. Walne Zgromadzenie.  -----------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄD

                                      

§ 9

 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki, reprezentuje Spółkę, w szczególności podejmuje wszelkie decyzje nie zastrzeżone w Statucie lub w Kodeksie spółek handlowych dla kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej Spółki. ----------------------------------------------------------------
 2. Zarząd Spółki składa się z od 2 (dwóch) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu. ----------
 3. Członków Zarządu powoływani są w następujący sposób: -------------------------------------------

a)             Pani Aneta Długołęcka dopóki posiada co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym Spółki jest uprawniona do powoływania i odwoływania jednego członka Zarządu; --------

b)             Rada Nadzorcza powołuje od 1 (jednego) do 2 (dwóch) członków Zarządu.  ----------------

     4. Kadencja członka Zarządu trwa 3 lata. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego kadencje członków Zarządu są niezależne.  ----------------

                      § 10

 1. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, do reprezentowania Spółki jednoosobowo uprawniony jest Prezes Zarządu Spółki oraz prokurent samoistny lub dwóch innych członków Zarządu - łącznie.  ---------------------------------------------------------------------------------------
 2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, sprawy przekraczające zwykły zarząd wymagają uchwały Zarządu. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 3. Zarząd może podejmować uchwały na posiedzeniach Zarządu, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Inicjatywa w zakresie zwołania posiedzenia Zarządu lub podjęcia uchwały w innym trybie przysługuje każdemu z członków Zarządu. -------
 4. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu lub o treści projektów uchwał do podjęcia w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 5. Uchwały Zarządu Spółki zapadają zwykłą większością głosów. --------------------------------
 6. Szczegółowy tryb działania Zarządu może określić Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą. -----------------------

 

RADA NADZORCZA

§ 11

 1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 (pięciu) członków, w tym z Przewodniczącego.  ---------
 2. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna.  ---------------
 3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób: 

a)             Pani Aneta Długołęcka dopóki posiada co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym Spółki jest uprawniona do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej; ------------------------------------------------------------------------------------------

b)             Walne Zgromadzenie jest uprawnione do powoływania i odwoływania czterech członków Rady Nadzorczej. ------------------

        4. W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać w drodze uchwały tymczasowego uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Mandat tymczasowego członka Rady Nadzorczej wygasa wraz z uzupełnieniem składu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.  ------------

        5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, akcjonariusz, o którym mowa w ust. 3, obowiązany jest do wykonania uprawnienia, o którym mowa w tym przepisie, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wygaśnięcia mandatu. W przeciwnym wypadku uprawnienie to przechodzi na Walne Zgromadzenie. -------

§ 12

Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza kompetencjami zastrzeżonymi przez przepisy Kodeksu spółek handlowych, należy:

a)             ustalanie zasad wynagradzania Zarządu Spółki, w tym wszelkich form premiowania, -----

b)             zatwierdzanie na wniosek Zarządu strategii działania Spółki, jej wieloletnich planów rozwoju oraz rocznego planu budżetu Spółki, ------

c)             ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, --------------------------------------------------------------------------------

d)             udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną,

e)             wyrażenie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych, --------------------------

f)              wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości. ------------------------

g)             udzielanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, -----------------

h)             delegowanie członków Rady do czasowego – nie dłuższego niż 3 (trzy) miesiące – pełnienia funkcji członków Zarządu Spółki, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację lub z innych przyczyn nie mogą sprawować swych funkcji, ------------------------------------

i)               wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki,

j)               ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki przygotowanego przez Zarząd, ------------------

k)             uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminu Zarządu Spółki, ---------------

l)               rozpatrywanie innych spraw wnoszonych przez Zarząd Spółki lub członków Rady Nadzorczej pod obrady Rady. ---------------------

 

§ 13

 1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje zadania kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych funkcji nadzorczych. ------------------------------------------
 2. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej. --------------------
 3. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. -----------------------------
 4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. Zarząd lub każdy członek Rady Nadzorczej jest uprawniony do złożenia do Przewodniczącego Rady Nadzorczej wniosku o zwołanie posiedzenia Rady. Jeżeli wnioskowane posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w terminie 2 (dwóch) tygodni od złożenia wniosku, posiedzenie Rady Nadzorczej może zwołać wnioskodawca. -----
 5. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej może zwołać każdy członek Rady Nadzorczej.  ------------
 6. Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. -----------------------
 7. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji na temat Spółki i jej działalności, w których posiadanie weszli w toku wykonywania swej funkcji.  -------------------------------------------------
 8. Członkowie Zarządu mają prawo wzięcia udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej jako obserwatorzy.  -----------------

                                           § 14

 1. Uchwały Rady Nadzorczej Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej ilość głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. ------------
 2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----------------------
 3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej (tryb pisemny), na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni o treści projektu uchwał.  ------------------------------------------------------------------------------------------
 4. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. ----------------------------------------------------

 

WALNE ZGROMADZENIE

                                           § 15

 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.  --------------------------------
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki najpóźniej w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego Spółki.  ---------------------------------------------------------------
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego.  --------------------------
 4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.  ------------------------
 5. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. --------------------------------------
 6. Walne Zgromadzenie może uchwalić szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał w formie Regulaminu Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------

                                          

§ 16

 1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze osobiście lub przez pełnomocników.  --
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza przypadkami określonymi w Kodeksie spółek handlowych, wymaga: 

            a)      powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, -------------------------

           b)      udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w poprzednim roku obrotowym, -------------

           c)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, ------------

            d)      powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, ------------------------------------

            e)      ustalanie zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, ----------------

            f)       podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego oraz dokonywanie innych zmian Statutu Spółki, ------------

           g)      uchwalenie emisji obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych, --------

           h)      uchwalenie sposobu i warunków umarzania akcji, ------------------------------------------------

         i)    podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących nabycia, zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, --------

           j)       podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki lub jej połączenia z inną Spółką, ----------

           k)      wybór likwidatorów Spółki oraz określenie sposobów jej likwidacji, --------------------------

           l)       uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia. --------------------

          m)     udzielanie upoważnienia dla Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, zgodnie z art. 430 § 5 K.s.h., -------------

          n)      rozpatrzenie wszelkich innych spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd, jak i przez akcjonariuszy.-----------

       3.    Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. ----------

       4.      Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania członka Zarządu lub zawieszenia w czynnościach wszystkich członków Zarządu przez upływem kadencji, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów oddanych.--------------

       5.     Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, jeżeli uprzednio zgody na to udzieliła Rada Nadzorcza.--------

                                      

POSTANOWIENIA DODATKOWE

                                                                       

§ 17

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.  --------------------------------------------

 § 18

 1. Spółka tworzy kapitał zapasowy, na który przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 części kapitału zakładowego Spółki. ----
 2. W Spółce można tworzyć inne kapitały i fundusze własne. -------------------------------------------

§ 19

Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych.  ---------------------------------

§ 20

 1. W razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza likwidatorów Spółki i określa sposób przeprowadzenia likwidacji. ----------------
 2. Podział majątku Spółki następuje w stosunku do dokonywanych wpłat na kapitał zakładowy Spółki pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli. -------------
 3. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu Spółki. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje uprawnienia, aż do czasu zakończenia likwidacji Spółki. -----------------------------------

§ 21

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. ----
 2. Ilekroć jest mowa o Kodeksie spółek handlowych rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).” -------------------------