Zapisy w księgach wieczystych dają informacje o stanie prawnym konkretnej nieruchomości. Poza podstawowymi informacjami dotyczącymi położenia oraz wielkości nieruchomości znajdują się w nich zapisy o zobowiązaniach właściciela, ilości użytkowników, świadczeniach służebnych oraz obciążeniach finansowych.

Czym jest hipoteka?

Hipoteka to zabezpieczenie praw wierzyciela. Najczęściej z hipoteki korzystają banki, które chcą w ten sposób zabezpieczyć swoje roszczenia. W razie braku spłat bank może dochodzić swoich roszczeń z obciążonej nieruchomości. Zapis hipoteczny zawsze jest wpisywany do księgi wieczystej.

Zniesienie hipoteki następuje w momencie spłaty kredytu, ale nie jest automatyczne. Musi nastąpić na wniosek właściciela.

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

Mimo spłacenia całości wierzytelności, której zabezpieczeniem była hipoteka, jej wykreślenie w księdze wieczystej nie jest automatyczne.

Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej zawsze musi zgłosić właściciel nieruchomości do odpowiedniego sądu ksiąg wieczystych. To on jest osobą najbardziej zainteresowaną, wykreślenie hipoteki znacznie podwyższa wartość nieruchomości.

Wykreślenie hipoteki wymaga złożenia wniosku KS-Wpis oraz uzyskania z banku zaświadczenia o całkowitej spłacie zadłużenia, jest to tzw. kwit mazalny, który musi być dołączony do wniosku. Większość banków takie kwity wysyła do kredytobiorcy automatycznie po spłacie kredytu, w innych trzeba o taki kwit wystąpić. Po zapłaceniu ostatniej raty, bank nie ma prawa odmówić wystawienia kwitu mazalnego. W liście mazalnym koniecznie musi być podany numer umowy kredytowej i numer księgi wieczystej, na której została ustanowiona hipoteka.

Na wniosku muszą być naklejone znaczki opłaty sądowej za 100 zł. W wyjątkowych sytuacjach sąd może zwolnić z tej opłaty, ale w takim przypadku kolejność czynności jest trochę inna. Najpierw trzeba do sądu złożyć wniosek o zwolnienie z opłaty i poczekać na jego rozpatrzenie (7-14 dni). Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu można składać wniosek o wykreślenie hipoteki, należy dołączyć do niego decyzję o zwolnieniu.

Udostępnij