Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron może nastąpić ze strony zarówno pracownika, jak i pracodawcy. Można tego dokonać na kilka sposobów, jednak na mocy porozumienia jest najpopularniejszym i najbardziej wygodnym.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron można dokonać z inicjatywy obu stron, to jest zarówno pracownika, jak i pracodawcy. Każda z nich może zaproponować warunki rozwiązania umowy, ale – co ważne – druga nie jest zmuszona do ich przyjęcia. Obecnie istnieje kilka sposobów na takie wypowiedzenie umowy, to znaczy:

  • pracodawca i pracownik podpisują wspólny dokument, czyli porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę;
  • pracownik składa propozycję rozwiązania umowy o pracę, a pracodawca ją przyjmuje;
  • pracodawca składa ofertę o rozwiązaniu umowy, a pracownik akceptuje ją.

Warto nadmienić, że w przypadku porozumienia nie trzeba tworzyć formy pisemnej, wystarczy zawrzeć je w formie ustnej, jednak warto potwierdzić porozumienie na piśmie w celu zabezpieczenia się na przyszłość.

Co powinien zawierać wniosek pracodawcy?

Jeśli chodzi o wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron wzór nie jest ujednolicony. W przypadku, gdy jest on tworzony przez pracodawcę, powinien zawierać następujące elementy, to jest:

  • miejscowość i data;
  • dane pracownika;
  • dane pracodawcy;
  • prośba o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron ze wskazaniem proponowanego terminy jej rozwiązania;
  • data oraz podpis.

Warto wspomnieć, że druga strona musi wyrazić zgodę na wypowiedzenie umowy w takim trybie. Brak odpowiedzi oznacza brak zgody, a wówczas nie dochodzi do porozumienia. Można również poinformować o braku zgody ustnie lub pisemnie. W przypadku ostatniej formy, należy napisać swoją decyzję („wyrażam zgodę” lub „nie wyrażam zgody”), a następnie podpisać oraz zawrzeć datę.

Jeśli jednak druga strona nie odpisze, wówczas nie dochodzi do rozwiązania umowy na mocy porozumienia oraz trybu, który został wskazany w piśmie.

Udostępnij