Unia Europejska prowadzi wiele atrakcyjnych programów dofinansowań skierowanych w stronę gmin. Fundusze europejskie pozwalają samorządom uzyskać środki potrzebne na wielomilionowe inwestycje. Są one dobrym sposobem, aby uzupełnić budżety, zadbać o miejscową infrastrukturę, ochronę środowiska, rozwój społeczny czy doinwestować kulturę. Dowiedz się, na co obecnie można pozyskać dotacje unijne dla gmin i jak wygląda ogólna procedura ich przyznawania.

Pozyskiwanie środków unijnych przez gminy – z jakich programów mogą skorzystać samorządy?

Fundusze europejskie na projekty i inwestycje obejmują szeroki wybór Programów Regionalnych oraz Programów Operacyjnych. Bardzo dużym zainteresowaniem samorządów cieszą się Regionalne Programy Operacyjne, Program Infrastruktura i Środowisko oraz Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Dotacje unijne dla gmin należy dopasować do konkretnego obszaru działania. Wnioski i konkursy są bowiem dedykowane dla inwestycji w określonym regionie.

Poszczególne programy dopłat mogą przynieść ogromne korzyści dla samorządów. Jednak pozyskiwanie środków unijnych przez gminy wymaga bardzo dużej staranności w opracowaniu i rozliczeniu projektów. Najczęściej nabory są prowadzone przez Urzędy Marszałkowskie – gminy powinny złożyć wniosek w województwie, do którego należą. Często to właśnie odpowiednie komórki Urzędów Marszałkowskich zajmują się wstępną weryfikacją wniosków pod względem spełnienia wymogów formalnych. Poszczególne wnioski są punktowane, dlatego fundusze europejskie często są przyznawane wyłącznie na najlepsze projekty, które wyróżniają się innowacyjnością i korzyściami społecznymi na tle innych wniosków złożonych w danych konkursach.

Bardzo ważne jest nie tylko spełnienie warunków formalnych, ale także rzetelne przygotowanie kosztorysu oraz szczegółowe rozpisanie wniosku. Projekt musi pokazać komisji, że przyznane dotacje europejskie dla gminy rzeczywiście są w stanie poprawić jakość życia lokalnej społeczności. Sporządzenie całej dokumentacji dla wielu urzędów może stanowić ogromne wyzwanie logistyczne. Z tego powodu warto skorzystać z pomocy specjalistów w swoim fachu, przed którymi fundusze europejskie nie mają tajemnic. Usługi na najwyższym poziomie z tego zakresu świadczy m.in. firma Subito Advising. Jej zespół ma bogate doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych przez gminy. Eksperci zapoznają się z pomysłami gminy na inwestycje i projekty, przeanalizują je pod kątem dostępnych dotacji i pomogą dobrać idealny program. Następnie opracują wniosek pod kątem merytorycznym i formalnym oraz mogą zająć się rozliczeniem projektu.

Dotacje na kulturę

Gminy mogą uzyskać środki z funduszy europejskich na kulturę i życie społeczne. Granty na kulturę pozwalają m.in. na renowację ważnych zabytków architektonicznych znajdujących się w regionie oraz na szeroko pojętą ochronę dziedzictwa kulturowego. Dostępne są konkursy i programy, które pozwalają pozyskać jego część środków potrzebnych na konkretną inwestycję lub jej dofinansowanie w 100%.

Korzystne dotacje na kulturę można pozyskać m.in. z Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Kreatywna Europa czy Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej. Ogromne możliwości dla sfery kulturalnej dają również Fundusze Norweskie. Granty na kulturę mogą obejmować m.in. inwestycje w zakup sprzętu i wyposażenia placówek kultury (Gminne Ośrodki Kultury, muzea, biblioteki) czy prace budowlane (np. remonty obiektów zabytkowych). Dostępne fundusze europejskie często gminy mogą przeznaczyć również na organizację wydarzeń artystycznych czy warsztatów oraz wdrożenie i rozwój e-usług.

Chcesz zyskać dotacje unijne i postawić na rozwój kultury w swojej gminie? Profesjonalne doradztwo z tego zakresu zapewnia Subito Advising – dotacje na kulturę. Firma posiada ponad 10 lat doświadczenia z zakresu pozyskiwania grantów dla kultury. Wśród usług znalazło się m.in. zarządzanie projektami, rozliczanie projektów oraz przygotowywanie szczegółowych analiz finansowania działalności kulturalnej i inwestycyjnej. Specjaliści opracowują również strategie rozwoju oraz pomagają gminom i samorządowym placówkom kulturalnym nawiązywać międzynarodowe partnerstwa i współprace z artystami oraz ekspertami z obszaru dziedzictwa kulturowego.

Dotacje na cele społeczne

Popularne jest pozyskiwanie środków społecznych przez gminy na cele kulturalne. Fundusze europejskie pozwalają m.in. uzyskać źródło finansowania na programy aktywizacji osób bezrobotnych czy znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Dostępne są także korzystne fundusze na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz organizację zajęć dodatkowych w szkołach.

Fundusze europejskie na infrastrukturę i ochronę środowiska

Bardzo dużym zainteresowaniem wśród samorządów cieszą się programy pozwalające uzyskać dotacje unijne dla gmin na rozbudowę infrastruktury oraz ochronę lokalnego środowiska (więcej na ten temat przeczytasz na stronie: https://subitoadvising.pl/pozyskiwanie-srodkow-unijnych-przez-gminy). Pozwalają one pozyskać środki na budowę lub modernizację oczyszczalni ścieków, zbiorników retencyjnych czy instalacji do selekcji odpadów.

Dostępne są programy, które pozwalają zdobyć fundusze europejskie na budowę dróg, rozwój ekologicznego transportu miejskiego (np. zakup autobusów niskoemisyjnych), zakup sprzętu dla służb ratowniczych, edukację środowiskową, termoizolację budynków (mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej). Gminy ze środków unijnych mogą pokryć również koszty rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Dotacje unijne do cyfryzacji

Gminy coraz częściej pozwalają mieszkańcom dopełniać wielu formalności online. Fundusze z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pozwalają na pozyskanie środków unijnych przez gminy przeznaczonych na rozwój i rozbudowę infrastruktury informatycznej. Tego typu projekty wykorzystuje coraz więcej samorządów, które, wzorem instytucji administracji państwowej, chcą usprawnić przepływ dokumentów i umożliwić składanie wielu wniosków bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie.

Udostępnij