Trzy kroki, aby otworzyć działalność gospodarczą przez cudzoziemca – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  Jeżeli cudzoziemiec planuje otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Polski, może założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to spółka kapitałowa, posiadająca osobowość prawną, która za zaciągnięte zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem. Wspólnicy ponoszę ograniczoną odpowiedzialność, na zasadzie ryzyka – jedynie do wartości wniesionych przez siebie wkładów. A dopiero w przypadku, gdyby egzekucja przeciwko spółce okazała się bezskuteczna, solidarną odpowiedzialność ponoszą jej członkowie zarządu.

  Zanim jednak w ogóle będzie można mówić o odpowiedzialności, to spółka musi powstać i zostać wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Pierwszym krokiem jest sporządzenie przez przedsiębiorcę planu przyszłego biznesu, obejmującego podstawowe dane dotyczące spółki. W poniższych krokach opisujemy założenie spółki w Polsce przez cudzoziemca:

  1.PLAN DZIAŁALNOŚCI 

  Istotna dla powstania spółki jest stworzenie wizji prowadzenia działalności i określenie następujących elementów:

  • nazwa spółki. Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych firma spółki może być obrana dowolnie, powinna jednak zawierać dodatkowe oznaczenie „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. W obrocie dopuszcza się używanie skrótu „spółka z o.o.” lub „sp. z o.o.”;
  • siedziba spółki – miasto, gdzie będzie prowadzona firma; 
  • przedmiot działalności spółki. Ustalenie czym będzie zajmowała się spółka. Wyboru dokonuje się z PKD – Polskiej Klasyfikacji Działalności. Nie ma ograniczeń w liczbie kodów, jednak należy określić jeden kod główny – który wskazywał będzie na przeważający przedmiot działalności;
  • czas trwania spółki. Co do zasady, spółki z o.o. są zawiązywane na czas nieoznaczony. Jednak w przypadku decyzji, iż spółki ma funkcjonować przez czas określony, należy zawrzeć tę informację w umowie;
  • wysokość kapitału zakładowego. Zgodnie z przepisami prawa handlowego kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 5.000 zł;
  • wybór wspólników oraz określenie liczby i wartości nominalnej udziałów przez nich obejmowanych oraz zadecydowanie czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział;
  • wybór sposobu reprezentacji spółki;
  • konto firmowe. Otworzenie konta w banku przeznaczonego wyłącznie na środki firmy jest rozwiązaniem wygodnym. Przy czym, niektóre banki pozwalają na założenie konta jeszcze przed rejestracją spółki;
  • adres spółki;
  • sposób prowadzenia księgowości. Przy spółkach z o.o. istnieje wymóg prowadzenia pełnej księgowości i dokonywanie badań sprawozdań finansowych;
  • adres poczty mailowej, adres strony internetowej.

  Większość powyższych kwestii musi zostać uregulowane w umowie spółki zawartej w formie aktu notarialnego. Ewentualnie można też skorzystać z wzorca umowy – formularza udostępnionego w systemie teleinformactycznym. 

  2.WIZYTA U NOTARIUSZA/ WIZYTA NA STRONIE INTERNETOWEJ

  Zawiązanie umowy sp. z o.o. w formie aktu notarialnego wymaga wizyty w kancelarii notarialnej. W sporządzonej umowie, prócz obowiązkowych jej elementów notariusz może zawrzeć zapisy dotyczące takich kwestii jak: podwyższanie/obniżenie kapitału, zbycie udziałów, sposób reprezentacji odmienny niż wskazany w przepisach kodeksu spółek handlowych. 

  Do założenia spółki niezbędne jest również wniesienie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego oraz powołanie zarządu, jak i innych organów np. rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej. Organy spółki można też powołać w odrębnej uchwale, już po podpisaniu umowy spółki. 

  Wyjątkowo rejestracji spółki można dokonać przez Internet, korzystając z gotowego wzorca umowy. Po wypełnieniu formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, należy opatrzeć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Co ważne, przy zakładaniu spółki przez Internet wspólnicy sp. z o.o. mogą wnosić wyłącznie wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego. W przypadku wniesienia aportu (wkładu niepieniężnego) konieczne jest umówienie się do notariusza. 

  Z chwilą zawarcia umowy sp. z o.o. powstaje sp. z o.o. w organizacji. Jest to początkowa faza istnienia spółki i trwa do chwili wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

  3.WPIS W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

  Zarząd spółki w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy zgłasza zawiązanie spółki do sądu rejestrowego w celu wpisania spółki do rejestru. Wniosek o wpis należy złożyć na urzędowym formularzu KRS-W3. Do wniosku trzeba też dołączyć odpowiednie załączniki. 

  Opłata przy składaniu wniosku w sposób tradycyjny (papierowy) wynosi, odpowiednio 500 zł – opłata za wpis i 100 zł – opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Natomiast przy rejestracji online (w systemie S24) opłaty wynoszą 250 zł – opłata sądowa za wpis i 100 zł – opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

  Numer NIP i REGON nadawane są „automatycznie” przy rejestracji spółki w KRS. 

  Wniosek o wpis spółki z o.o. do rejestru, sąd rejonowy powinien rozpatrzeć w terminie 7 dni od momentu wpływu. 

  Źródła:

  – Ustawa z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, 1543, 1655, 1798, 2217, z 2020 r. poz. 288, 568, 695, 875);

  – Ustawa z dnia z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1500, 1655, 1798 oraz z 2020 r. poz. 288.);

  – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania. (Dz.U. 2000 nr 118 poz. 1247)

  – Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1398)

  Piotr Karwinowski

  Leave a Reply

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *